Sabato (Simon) Rodia (1875-1965)

Sabato (Simon) Rodia, Watts Towers