Wu Tianlai and Wu Zhixiong, Niushan Huting / The Garden on the Mountain of the Buffalos